Ринкове рівновагу — реферат


Укладання

За виконання даної роботи нами було виконано деякі завдання, поставлених початку дослідження. По-перше, ми розглянули поняття ринкового рівноваги і рівноважної ціни. Ринкове рівновагу - відповідність між обсягом і структурою попиту товари та, і обсягом і структурою пропозиції. Рівновага - стан ринку, у якому рівні величини попиту й пропозиції. Ціни, які відповідають рівності попиту й пропозиції, називають равновесными. По-друге, вивчили чинники, порушують ринкове рівновагу. Є багато теорій у тому, які викликають зміна ринкового рівноваги. Гіпотеза Вальраса – Хикса передбачає ті випадки, коли переважає попит, але покупці прагнуть збільшити закупівлі, і зростає. Гіпотеза А. Маршалла: у разі, коли, через яку покупці готові заплатити заданий кількість товару, ціну, прийнятною для продавця, виробництво розширюється, і навпаки. У конкурентної системі рівність попиту й пропозиції призводить до рівноваги усім ринках. І все-таки рівноважна ціна може змінюватися (точка рівноваги зміщується у той або ту бік). Деякі на ринкове рівновагу цін передбачити неможливо, вплив інших врахувати важко, оскільки тільки переміщають точку рівноваги, не порушуючи законів попиту й пропозиції. До останніх впливів належить, наприклад, оподаткування. По-третє, вивчили механізми відновлення ринкового рівноваги. Ринкове рівновагу досягається тільки недовго, оскільки постійно змінюються економічних чинників, від яких залежить попит. Розгляд законів попиту й пропозиції, і навіть принципу формування рівноважної ціни дозволяє робити висновків у тому, що у ринкової економіки існує механізм, який би узгодження інтересів продавців і покупців на ринках, якби ринку станеться якусь подію, яке порушить що склалося рівновагу (наприклад, зміна смаків споживачів і відповідну зміну попиту), фірми-виробники обов'язково зреагують зміну ринкових умов (наприклад, збільшення попиту призведе до зростання ціни цієї продукції, оскільки попит покаже виробникам, куди слід спрямувати свої зусилля), і навіть розпочнеться процес пристосування у виробників і споживачів до нових умов, внаслідок сформуються нова ринкова ціна продажу та новий обсяги виробництва, відповідні нових умов. У цьому сенсі ринкової економіки виявилася ефективнішою, ніж адміністративно-командна, яка реагувала виникнення диспропорцій у прихованій формі (стійкий дефіцит окремих продуктів, деформована структура виробництва та інші відомі атрибути планової системи). Інакше кажучи, підприємства у адміністративно-командної економіці виявилися нечутливими до змін у через відсутність зворотний зв'язок, реакції виробництва зміни попиту. Значна частина коштів сьогоднішніх проблем Росії багато чому пояснюється пасивністю підприємств-виробників, очікуванням звичної допомоги «згори», небажанням формувати ринковий спосіб мислення, відсутністю інформації у тому, як має поводитися підприємство у умовах ринку
Список літератури

Амосова У. У. Економічна теорія / У. У. Амосова, Р. М. Гукасьян, Р. А. Маховикова. - СПб.: Пітер, 2006. - 475 з. Куликов Л. М. Економічна теорія: підручник / Л. М. Куликов. - М.: Проспекта, 2007. - 428 з. Кураков Л П. Економічна теорія: [Учеб. посібник для вузів] / Кураков Лев Пантелеймонович. - М.: Пресс-сервис, 2008. - 688 з. Максимова У. Ф. Микроэкономика: підручник / У. Ф. Максимова. - 4-те вид., перераб. і доп. - М.: Маркет ДВ, 2006. - 560 з. Максимова У., Шишов А. «Ринкова економіка. Підручник», Москва, СОМИНТЕК, 2007. – 554 з. Микроэкономика: Підручник / Є. Б. Яковлєва, М. А. Ланец, М. У. Нещерет та інших.; Під ред. Є. Б. Яковлєвої. - 4-те вид. - М.; СПб.: Пошук, 2007. - 369 з. Нурієв Р. М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів / Р. М. Нурієв. - 2-ге вид, ізм. - М.: Норма, 2008. - 576 з. Тарасевіч Л. З. Микроэкономика: підручник для вузів по экон. спеціальностями / Л. З. Тарасевіч, П. І. Гребенников, А. І. Леусский; С.-Петерб. держ. ун-т економіки та фінансів. - 4-те вид., испр. і доп. - М.: Юрайт, 2006. - 374 з. Економічна теорія / під ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена; науч. ред. У. З. Автономов; перекл. з анг. [Ю. Автономов та інших.]. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 930 з. Економічна теорія: Микроэкономика. Макроекономіка. Мегаэкономика: Підручник для вузів / Під ред. А. І. Добриніна, Л. З. Тарасевіча. - 3-тє вид. – СПб, Пітер, 2008. – 544 з. Економічна теорія: Підручник / Під ред. І. П. Ніколаєвої. - М.: Проспект, 2007. - 448 з.


  • http://www.odnoklassniki.ru/profile/530082488696 Sagittarius T

    очень хороший реферат )))

  • raimkulov

    А где рисунки?????????????